Dự án BIZ THẾ HỆ TRẺ là môi trường giúp phát triển sản phẩm doanh nghiệp và rèn luyện bạn trẻ bằng dự án thực tế trực thuộc Trung tâm Kỹ năng Thế hệ Trẻ

Bạn trẻ

Mong muốn khởi nghiệp nhưng không có sản phẩm cụ thể.

 

Doanh nghiệp

Cần đầu ra cho sản phẩm nhưng thiếu nguồn nhân lực triển khai.

GIÁ TRỊ CỦA BIZ MANG LẠI