Nguyễn Tấn Huy

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Hưng Hòa

Trưởng Ban Điều hành Trung tâm Thế hệ Trẻ

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Huỳnh Băng Nga

Cựu quản lí cấp cao Tập đoàn DKSH       

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Hữu Minh Châu

Trưởng Ban Điều hành Trung tâm Thế hệ Trẻ

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Hồ Nhật Quang

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Xuân Phước

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Trang Đặng

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Nghĩa Sơn

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Đặng Tuấn Tiến

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Đức Nhiên

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Kim Bình

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Văn Út

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Hoàng Thiên

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Nguyên

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Quốc Cường

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Seb Trần

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…

Nguyễn Thanh Tuấn

Tổng Thư ký Hội đồng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam

Với kinh nghiệm hơn 20 năm kinh doanh trong ngành Điện tử – Thiết bị số…