MENTORING

ĐIỆN THOẠI

0942 953 061

EMAIL

chinhhoabaonhat toan@gmail.com

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

NGUYỄN BẢO TOÀN

CHUYÊN GIA

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP