MENTORING

ĐIỆN THOẠI

090 287 8757

EMAIL

Tanhuymentor@gmail.com

NGHỀ NGHIỆP

TRIẾT LÝ SỐNG

NGUYỄN TẤN HUY

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÁC MỐC THỜI GIAN

LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

TƯ DUY THÀNH CÔNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN SÂU

KỸ NĂNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP