MENTORING
ENFP – NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

ENFP (Extrovert, Intuitive, Feeler, Perceiver)

THE INSPIRERS – NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

  • Nhiệt tình, sáng tạo, lôi cuốn và khéo léo
  • Giỏi trong việc đưa ra giải pháp
  • Luôn nghĩ đến tương lai
  • Sẵn sàng giúp đỡ mọi người giải quyết các vấn đề
  • Thường sử dụng trực giác để đánh giá và giải quyết vấn đề
  • Không thích làm những công việc lặp đi lặp lại
  • Cần nhận được sự coi trọng của những người xung quanh để phát huy khả năng
  • Tư vấn viên
  • Nhà tâm lý học
  • Nhà kinh doanh
  • Diễn viên/ Nghệ sĩ
  • Lập trình viên
  • Nhà khoa học/ nhà nghiên cứu
  • Nhà báo/ nhà văn
  • Chính trị gia
  • Kỹ sư
  • Luật sư
  • Chuyên viên PR
  • Chuyên viên marketing
  • NV nhà hàng