PROFILE TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THẾ HỆ TRẺ

LIÊN HIỆP KHOA HỌC DOANH NHÂN VIỆT NAM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THẾ HỆ TRẺ

BAN LÃNH ĐẠO

Nguyễn Tấn Huy

Giám Đốc

Nguyễn Hữu Minh Châu

Phó Giám Đốc

Phan Thị Thanh Nhàn

Phó Giám Đốc

Nguyễn Nghĩa Sơn

Phó Giám Đốc

BAN ĐIỀU HÀNH